Sábado 20 de Outubro de 2018

Cambre advirte aos propietarios de leiras sen limpar dás consecuencias ás que se enfrontan


O goberno local de Cambre preocupado polo crecemento desmesurado de maleza en leiras privadas cursou requirimentos a case 60 de propietarios instándolles a limpar as súas leiras, estean emprazadas estas en ou centro urbano ou non rural. Lembra a obrigatoriedade dous propietarios de manter ou estado dás súas parcelas en condicións adecuadas de seguridade, salubridade e ornato público.

A climatoloxía dous últimos meses disparou ou crecemento dá maleza e ou número de denuncias veciñais que comunican ao Concello a súa preocupación polo estado de abandono dás leiras doutros propietarios lindeiros. Se ben este é un deber que teñen vos propietarios de terreos durante todo ano, nestas datas cobra unha especial relevancia perante ou perigo de incendios.

O Concello advirte de que non caso de incumprimento dá devandita obriga, poderase proceder á execución subsidiaria dá mesma polo Concello, sendo por conta do propietario dá parcela afectada ou importe dous gastos, dános e perxuizos derivados dá dita operación, ou ben á súa execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros reiterables ata lograr a execución do ordenado, de conformidade co establecido na norma citada.

A lexislación vixente é moi clara ao respecto, a Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa contra vos incendios forestáis de Galicia establece que será obrigatorio para vos propietarios dás leiras xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao só urbán, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, antes do 30 de xuño de cada ano. Ademáis, nos primeiros 30 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei, entre elas eucaliptos ou piñeiros.