Sábado 08 de Agosto de 2020

O Concello aproba de forma definitiva os orzamentos, que ascenden a 5,6 millóns de euros


Durante o período de exposición pública, o documento económico recibiu tres alegacións que, segundo Intervención, deben desestimarse.

O pleno do Concello de Carral validou onte, xoves 30 de xullo, a aprobación definitiva dos orzamentos de 2020. O documento económico xa fora aprobado inicialmente no pleno extraordinario do mes de xuño.
Aprobouse cos votos a favor de Alternativa dúas Veciños e PSOE, e en contra de PP e a concelleira non adscrita, Florinda Duarte.
No período de exposición ao público rexistráronse un total de tres alegacións presentadas por un concelleiro do PP de Carral, por unha traballadora do Concello e por unha representante da
Unión Sindical Obreira. Tras someterse estas reclamacións ao informe técnico de Intervención, proponse a desestimación das tres.
Na primeira -do PP- adúcese a «omisión»de crédito para dar cumprimento ás obrigacións esixibles polo Consorcio As Mariñas
-a débeda do Concello co Consorcio ascende a 211.787, 74-. Con todo, o Concello e a entidade acordaron,
mediante convenio, o pago aprazado da débeda existente ata o ano 2023. Por esa razón, Intervención considera suficiente a partida que o Concello asignou nos orzamentos para este fin -48.701,62 euros-.

“ Non é necesario prever dito importe xa que existe un acordo asinado co Consorcio, cuns prazos de pagamento dous que ou primeiro será este ano e xa se reflicte non informe de Intervención emitido”, explicaron desde ou goberno local antes de engadir que “poden estar tranquilos, estamos a pagar a débeda deixada por vostedes. Resulta irónico e preguntámonos por que vostedes non ou incluiron, cando xa tingan a débeda e eran coñecedores dela”.
Na segunda alegación -exposta pola traballadora do Concello- solicítase a revisión do anexo de persoal co fin de proceder á determinación das retribucións do posto de técnico de informática atendendo á normativa vixente. Neste punto, Intervención propón a desestimación da alegación por non atoparse dentro de ningún dos motivos enumerados do artigo 170.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

A terceira e última alegación -USO- indica o seguinte:»;a aprobación definitiva que se pretende aprobar debe ir precedida, obrigatoriamente, da inclusión de todos os postos de traballo desempeñados por persoal laboral, e a continuación, do proceso de funcionarización do persoal laboral fixo, do proceso
de estabilización das prazas de persoal laboral fixo, do proceso de estabilización do persoal laboral non fixo (indefinido), e á necesidade de cubrir as prazas que se atopan, a día de hoxe, aínda vacantes no catro
persoal». A interventora sinala que todos os postos desempeñados polo persoal laboral están incluídos no Anexo de persoal, Cadro de persoal e ten reflexo económico nos orzamentos aprobados. Doutra banda, respecto ao proceso de funcionarización das prazas de persoal laboral fixo e ao proceso de cubrir as vacantes do cadro de persoal, estes trámites entran dentro da potestade de autoorganización do Concello.
Por tanto, a conclusión do informe é que se debe proceder á desestimación de todas as reclamacións presentadas por non atoparse dentro dos motivos enumerados no artigo 170.2 da TRLRHL.
Por tanto, quedan aprobados de forma definitiva os orzamentos, que ascenden a 5,6 millóns de euros. Con respecto ao 2019, o apartado de gastos experimentou un crecemento dun 0,87%, ascendendo a 5.492.626,02 euros, mentres que o de ingresos subiu un 3,28%, chegando aos 5.629.418,77 euros. Desta forma, o documento orzamentario reflicte un superávit por importe de 136.792,75 euros, necesario para facer fronte ao remanente de tesourería negativo derivado da liquidación do exercicio de 2019.
O Concello aposta polos investimentos, que ascenden a máis de 1 millón de euros. Esta suma utilizarase para levar a cabo proxectos que sirvan para incrementar e mellorar os servizos e infraestruturas para os veciños e veciñas do municipio. Entre eles, destacan os que se acometerán a través dos fondos provinciais do POS+2020 da Deputación da Coruña.
Obra de acceso ao Instituto
Doutra banda, rexeitouse a moción do PP propoñendo unha comisión informativa a efectos de investigar as actuacións relacionadas coa obra de acceso ao Instituto de Carral porque é un tema que se debe tratar nos xulgados.
Desde o grupo de goberno sempre existiu a intención de acabar dita obras pero foi informado de que existía un expediente previo, pertencente ao anterior goberno, e que xa foi posto por parte do goberno local en coñecemento da Fiscalía.

Deja un comentario